​Kolonien på Espehøj er delt i 2 weekendgrupper, som kommer forskudt af hinanden hver anden weekend. Vi har plads til 14 børn og unge i alderen 6-17 år.

Det enkelte barns funktionsniveau og behov vil altid blive vurderet i forhold til den allerede etablerede børnegruppe på Espehøj.​​​ Det er vigtigt, at barnet eller den unge kan indgå i en social kontekst, da fællesskabet er en vigtig del af vores støtte ophold.

Vores målgruppe er børn med:

  • Udviklingsforstyrrelser i lettere til moderat grad fx hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelser, stereotyp adfærd, motoriske og vokale tics.
  • Kognitive vanskeligheder fx svært ved at udtænke strategier og få overblik.
  • Emotionelle vanskeligheder fx depressive træk, følelsesmæssig ustabilitet og følelsesmæssigt umodenhed.
  • Lettere sociale vanskeligheder i samspil med andre fx svært ved at følge almindelige sociale spilleregler.

Kolonien modtager ikke børn med følgende udfordringer​:

  • Autismespektrum forstyrrelser, hvor barnet eller den unge ikke kan indgå i en gruppe og har har behov for særligt tilrettelagt pædagogik.
  • Udadreagerende børn og unge.
  • Massive fysiske og psykiske handicap, grundet adgangsforhold og de fælles weekendaktiviteter.
  • Alvorlige psykiske tilstande og personlighedsforstyrrelser, herunder skizofreni og borderline.
  • Unge med begyndende misbrugsadfærd og kriminalitets truede.
  • Unge med selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser, cutting og prostitution m.v.

Baggrund for valg af målgruppe

På Espehøj har vi mange års erfaring med denne målgruppe, og vi har valgt at have samme målgruppe på døgnafdelingen og i Kolonien, så alle medarbejdere arbejder ud fra samme pædagogiske tilgang. Ved at have samme målgruppe for vores døgnophold og støtte ophold oplever vi, at børnene på tværs af vores afdelinger har stor glæde af hinanden.​

Vi bor på landet, hvor vi har meget plads både ude og inde, som giver børnene mulighed for, at kunne være sammen i leg både ude og inde samt trække sig og kunne være alene på egne værelser. Vi har mulighed for både fysiske og stille aktiviteter.