Vi arbejder ud fra, at det enkelte barn føler sig set, forstået og imødekommet af nærværende og engagerede voksne, der anerkender barnet som det er. Gennem anerkendelse vil vi støtte det enkelte barns udvikling og ressourcer , så det I bedst muligt omfang kan mestre og klare sig i hverdagen. Vi ønsker, at arbejde med børnenes evne til at kunne modtage og give omsorg. Gennem fælles aktiviteter vil vi give børnene muligheder for udvikling af sociale kompetencer. Vi vil arbejde målrettet på at styrke børnenes selvværd og selvtillid, såvel individuelt som i gruppen. Der lægges derfor stor vægt på, at arbejde med barn-barn-relationer og relationerne til voksne, for på disse måder at styrke børnenes sociale kompetencer.

Praksis

Vi vil fastholde en struktureret hverdag, hvor alle tager ansvar.

Espehøjs trivsel

Vi vil arbejde med en familie lignende struktur, hvor alle spiser sammen, arbejder og deltager i den fælles hverdag så godt de kan.

Vi giver individuelle pligter og ansvar til gavn for alle i den fælles hverdag. Eksempelvis har alle en maddag, men det er individuelt hvor meget voksenhjælp man har brug for. Vi tilstræber tydelige, forståelige rammer på Espehøj, ”du må ikke stjæle”, ” dyr skal behandles ordentligt”, o.s.v.

Da vi bor midt i naturen på et nedlagt landbrug, er der mulighed for mange forskellige aktiviteter. Vi arbejder på at børnene får succesoplevelser i form af motoriske udfordringer og fælles lege.

Indflydelse

I takt med barnets udvikling, vil vi imødekomme dets ønsker og behov, såfremt vi vurderer, at det er positivt for barnets udvikling. Det enkelte barn har indflydelse på sin hverdag, i forhold til at planlægge hvad der skal laves inden for den struktur/de rammer de voksne giver barnet. Dette foregår i de daglige samtaler, vi har med børnene.

Forældresamarbejdet

Vi vægter, at børnene er alderssvarende og passende klædt ex. ikke går klædt seksuelt udfordrende.​

Vi vægter forældresamarbejde meget højt, da vi mener, at det også er en måde, at respektere barnet på.

Vi lader forældrene fortælle deres historie, lytter og respekterer dem.

Vores erfaring er, at ved medinddragelse af forældrene gør det det lettere for barnet og forældre at acceptere anbringelsen uden for hjemmet.

Vi inviterer forældrene til større begivenheder i deres børns liv såsom fodboldskamp, svømmestævner osv. Vi mener, at det er af stor betydning for børn og forældre, at dele disse store øjeblikke eller oplevelser.

Medinddragelse kan for eksempel være, frisør, tøjvalg, skolearrangementer, idrætsdage m.m.

Vi har 2 årlige traditionelle arrangementer i fællesskab. Et sommerarrangement og et julearrangement. Begge disse arrangementer holdes på Espehøj. Disse arrangementer er med forældre og søskende, da vores erfaring har vist os, at samvær mellem andre anbragte børn og deres familier altid har været positivt. Vores indtryk er, at de anbragte børn og deres familier, har nydt godt af fællesskabet med andre ligestillede. Samtidig er det også vores erfaring, at gode oplevelser er med til at opbygger en gensidig forståelse og tillid. Hvilket kan være med til at gøre de svære samtaler lettere.

Omfanget af forældresamarbejdet aftales i dialog med forældrene, anbringende myndighed og Espehøj.

Vi vil omkring samarbejde naturligt have visse grænser, eksempelvis ved tøjvalg vil vi ikke accepterer en 12 årig der viser navle, en 9 årig og piercing osv.

Omkring besøg på Espehøj, må den besøgende respektere beboernes private liv. Der må eksempelvis ikke rodes i skuffer, gå ind på andres værelser. Vores erfaring har vist os, at telefonopringninger eks. kan tage overhånd, og så må der aftaler til. Bliver der ringet uden for aftalt tid, vil samtalen blive afbrudt.

Netværk

Vi syntes det er vigtigt, at have et godt samarbejde med lokalområdet. Og at lokalområdet ved hvad vi laver på Espehøj. Før vi gik i gang med dette projekt, var vi initiativtagere til at oprette et landsbylaug, som deltog i godkendelsesfasen i lokalplanen.

​Vi er og har gennem tiden været meget aktive i diverse bestyrelser og foreninger, for eksempel skolebestyrelse, børnehavebestyrelser, idrætshal osv.

Derudover gør vi brug af de lokale tilbud, så som ridning og gymnastik m.m.

Da vi gør brug af lokale tiltag, samt deltager aktivt i lokale arrangementer, kender lokalområdet os og børnene godt, og der er derfor stor accept omkring Espehøj og dens beboere.​

​Skolegang

Da vi ved, at der skal foreligge et skoletilbud inden anbringelse på døgnafdelingen Espehøj, vil vi samarbejde med Næstved kommunes skoleforvaltning om dette.

Af aktuelle tilbud i området kan vi nævne:

Tornemark dagskole, privat tilbud.

Fuglebjerg skole, med tilhørende kompetenceklasse, kommunalt tilbud.

Grønbro skole, kommunalt tilbud.

Karrebæk skole, med tilhørende kompetenceklasse, kommunalt tilbud.

Topshøj, privat beliggende ved Sorø, privat tilbud.

Kirkeskovskolen, beliggende Slagelse kommune, kommunalt tilbud.

Arløse værkstedsskole, privat tilbud.

Dagsrytme

Der tilrettelægges en fast daglig struktur for det enkelte barn. Dette gøres ud fra barnets forudsætninger og mål. Denne struktur er som sådan rammen for barnets dagligdag på Espehøj, hvilket giver barnet en tryghed og indre ro. Løbende drøftes og evalueres denne, således at udfordringerne konstant er tilpasset for det enkelte barn.

På hverdage starter dagen med individuel vækning af børnene afhængig af hvornår de skal møde i skole. Typisk mellem 6,3o og 7,3o. Vi udnytter den forskellige møde tid i børnenes skoler til alene-tid med børnene.

Alt efter alder og behov hjælper vi med tøjvalg, hygiejne, pakke taske, madpakke m.m.

Da sidste barn tager af sted 8,3o, er formiddagene fri til supervision og møder.

Børnene begynder at komme hjem i løbet af eftermiddagen, her vægter vi højt. at der tages imod af en voksen, til en snak om skoledagen uden andres indblanding. Har det været en god dag? Hvad har i lavet? Er der lektier for?

Herefter stilletid på værelset, dette individuelt fra 15-45 minutter. Vi vælger dette da det giver en overgang mellem skole og her, samt mulighed for, at modtage de andre børn individuelt.

Herefter samles vi til eftermiddagskaffe klokken ca. 15. Her snakkes om løst og fast, og eftermiddagsaktiviteterne aftales.

Her kan være tale om lektielæsning, strandtur, cykle, landbrug, kammerat leg, ridning m.m.

Alle vil i løbet af ugen have forskellige pligter, som madlavning, tøjvask, rengøring, m.m. for nogen vil dette også være en eftermiddags opgave. Igen tager vi udgangspunkt i barnet/den unge og støtter op omkring aktiviteten.

Kl. ca. 18 spiser vi aftensmad sammen.

Her efter igen lektielæsning for de større børn, bad, tv spil m.m.

Alt efter alder og behov, starter sengetiden ved 19,00 og sidste klokken 21,30.

I weekender og ferier vil dagene være struktureret i forhold til de aktiviteter vi vil lave. For eksempel kan det i fælles dialog aftales at sove længe, tager på vandreture m.m.

Visitation, indkøring, udslusning.

Visitation

Vi vil møde barnet og forældre. Gerne med en primærpædagog eller andre der kender barnet.

Vi vil sikre information til Næstved kommune, som skal godkende barnet i forhold til målgruppen på Espehøj og vi vil gennem Næstved kommunes skoleforvaltning sikre, at der er skoletilbud til barnet.

Vi vil bestræbe os på, at få en handleplan, som minimum vil vi skriftlig have et formål med anbringelsen. Samt en paragraf 50 undersøgelse og evt. en psykolograpport.

Der ud over gerne visitationsskemaer, sagsfremstillinger, skolebeskrivelser. m.m.

Indkøringsfasen

Da døgnafdelingen Espehøj består af 5 børn vil det være leder eller stedfortræder der er kontaktpersoner.

Vi vil i en indkøringsperiode på mindst en måned, have ekstra fokus på barnet, skole, forældre m.m. hvor vi vil være i tæt dialog bl.a. på mail og telefonisk kontakt.

Vi hjælper i løbet af den første måned, med at få barnet godt etableret, med møbler, tøj o.l. igen i dialog med barnet, anbringende myndighed og forældrene.

Vi vælger at lave ting sammen, så vi lærer hinanden at kende og opbygger tryghed og tillid. Det kan som eksempel være have, cykelture m.m.

Udslusningsfasen

Når en opgave er slut af den ene eller anden årsag, vil vi gerne opretholde kontakt via efterværn. Der kan være tale om weekendaflastning, hjælp i egen lejlighed m.m.

Vi har erfaring i udslusning og efterværn. Vi har haft flere unge, der har før de flyttede i egen lejlighed, boede i udslusning her. De fik hjælp til alt, lige fra rengøring, hygiejne, indkøb, økonomi m.m.

Vores holdning er, at har man været en del af Espehøjs hverdag er man altid velkommen. vi holder bl.a. 1-2 arrangementer om året, hvor vi indbyder tidligere beboere, ligesom vi gerne tager på visit, sender fødselsdagskort m.m.